تهیه ی یک مقاله ی مناسب در حوزه ی روانشناسی ، نیازمند انتخاب جدیدترین موضوعات مقاله روانشناسی عمومی می باشد.

امروزه مباحث روانشناسی جزء لاینفک زندگی تمامی اقشار جامعه شده و در تمامی زمینه ها و مراحل زندگی به یک ابزار جهت یادگیری مقابله با مشکلات روحی ، فکری و رفتاری انسان تبدیل گشته است.

از این رو تمایل نویسندگان به نگارش این نوع از مقالات شدت گرفته و موجب به وجود آمدن رقابتی تنگاتنگ در این عرصه گشته است ؛ که جامع بودن یک مقاله و استفاده از موضوعات جدید در آن ، موفقیت نگارنده ی آن را در پیش خواهد داشت.