مشخصات « جزوه آموزش spss (انواع ضرایب همبستگی با مثال)»
متغیرهای این پروژه: ضریب همبستگی پیرسون / ضریب همبستگی اسپیرمن/ ضریب همبستگی تاو کندال (Kendall's tau-b)/ ضریب همبستگی d سامرز (Somer's)/ ضرایب همبستگی میان متغیرهای اسمی/ ضریب همبستگی فی کرامر/ ضریب همبستگی لاندا/ ضریب عدم قطعیت/ ضریب کاپای کوهن/ ضریب همبستگی رتبه ای دو دسته ای/
تعداد صفحه: 15 صفحه
نوع فایل: word
منابع: دارد
برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 2012 را دانلود کنید.

انواع ضرایب همبستگی برای بررسی ارتباط میان متغیرها، ضرایب همبستگی گوناگونی با توجه به نوع مقیاس دخیل در سنجش آن متغیرها وجود دارد که در این بخش تلاش می شود این ضرایب همبستگی در یک سری از موضوع های پژوهشی توضیح داده شوند. ضریب همبستگی پیرسون: هنگامی ضریب همبستگی پیرسون به کار برده می شود که سنجش دو متغیر وابسته و مستقل حداقل در سطح فاصله ای باشند. به طور مثال، ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ی میان بهره ی هوش و معدل تحصیلی مناسب است. ضریب همبستگی اسپیرمن: اگر نمره های متغیرهای مستقل و وابسته در سطح مقیاس رتبه ای اندازه گیری شوند و دامنه ی رتبه ها (تعداد طبقات) زیاد باشد، استفاده از ضریب اسپیرمن مناسب است. اگر یکی از متغیرها در سطح مقیاس فاصله ای و دیگری در سطح مقیاس رتبه ای اندازه گیری شود، باز هم کاربرد ضریب همبستگی اسپیرمن بر همبستگی پیرسون برتری دارد.