موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 20 صفحه
شماره فایل : 659 mg


قسمتی از این مقاله:

فعالان بخش خصوصی در چارچوب انبوهی از تشكلهای غیردولتی، بنگاههای كوچك و متوسط، خوشههای صنعتی و كارآفرینان از طریق نوآوری و خلاقیت و تولیدات مبتنی بر دانش، از عوامل اصلی رشد و توسعه صنعتی در همه كشورها محسوب میشوند. این فعالان به عنوان عوامل تولیدی واسطه و یا نهایی و نیز مصرفكننده خدمات و كالاها، نقش تعیینكننده و معنیداری در ایجاد اشتغال و تولید ثروت و جلب سرمایههای خارجی در منطقه ایفا مینمایند(قاسمی، 1385).

از سوی دیگر بهبود بهرهوری یكی از مهمترین راهكارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی است. بهبود بهرهوری میتواند اصلاح و بهبود فرآیندها، بهبود روابط كاری، اصلاح رفتارهای فردی و گروهی، افزایش انگیزه كاری، افزایش كیفیت زندگی، افزایش سطح رفاه، افزایش اشتغال، افزایش سطح حقوق و دستمزد (به دلیل بهبود تولید و سود در سازمان) را در پی داشته باشد .

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.