باقری (1372) در پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با انگیزش پیشرفت و رابطه متغیر اخیر با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی اهواز» به این نتایج دست یافت

 

برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 111 را دانلود کنید.

باقری (1372) در پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با انگیزش پیشرفت و رابطه متغیر اخیر با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی اهواز» به این نتایج دست یافت: 1- بین متغیر استقلال آموزی، تسلط آموزی و مراقبت آموزی با انگیزش پیشرفت رابطه معنی دار آماری وجود دارد. 2- بین نمره های انگیزش پیشرفت با نمره های پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

زارع (1373) در پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، جنسیت و عزت نفس» به این نتایج رسید: 1- بین انگیزش پیشرفت و جنسیت دانش آموزان دبیرستانی ارتباط معناداری وجود دارد. 2- بین انگیزش پیشرفت و عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی ارتباط معناداری وجود دارد. 3- بین عزت نفس و جنسیت دانش آموزان دبیرستانی ارتباط معناداری وجود دارد. 4- ترتیب تولد بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی تأثیر دارد. 5- ترتیب تولد بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی تأثیر دارد. 6- پایه کلاسی بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی تأثیر دارد.

مختاری (1373) در پایان نامه خود به نام «مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دو نظام آموزشی جدید و قدیم در شهر اصفهان» به این نتیجه رسید: آنچه بیشتر از نوع نظام آموزشی بر میزان پیشرفت تحصیلی مؤثر است، خصوصیات دانش آموزان می باشد. به عبارت دیگر دانش آموزانی که دارای توانایی قبلی بیشتری هستند، تصور مثبت تری از خود دارند و انگیزش بیشتری برای پیشرفت دارند، در هر دو نظام از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردارند