موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 24 صفحه
شماره فایل : 688 mg


قسمتی از این مقاله:

در سلسله مراتب اختیارات، متمرکز بودن به آن سطح از اختیارات گفته می شود که قدرت تصمیم گیری دارد. هنگامی که تصمیم در سطح بالای سازمانی گرفته شود، آن سازمان را متمرکز می نامند. هنگامی که تصمیم گیری ها به سطوح پایین تر سازمان تفویض گردد، می گویند که سازمان غیر متمرکز است. در رابطه با خرید وسایل، تعیین هدف، انتخاب تأمین کنندگان کالا، تعیین قیمت، استخدام کارکنان و مشخص کردن حیطه کنترل و بازار یابی یک سازمان می تواند به صورت متمرکز یا غیر متمرکز عمل کند.

رسمیت رسمیت به اسناد و مدارکی اطلاق می شود که در سازمان وجود دارد. در این اسناد روش ها، شرح وظایف، مقررات وسیاست هایی را که سازمان باید رعایت و اجرا نماید نوشته شده است. این اسناد نشان دهنده نوع رفتار و فعالیت هاست. اغلب میزان رسمی بودن یک سازمان را از طریق شمارش تعداد صفحه های اسناد موجود در سازمان تعیین می کنند. مستند سازی توانمندی لازم را برای اطلاع رسانی نسبت به اهداف، نیّات و سازگاری یک فعالیت به وجود می آورد.

پیچیدگی مقصود از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستم های فرعی است که درون یک سازمان انجام می شود یا وجود دارد. پیچیدگی را می توان از مجرای سه بعد سنجید: عمودی، افقی و فضایی. مقصود از عمودی تعداد سطحی است که در سلسله مراتب اختیارات وجود دارد. پیچیدگی سازمان از نظر افقی مربوط به تعداد عنوان شغل یا دوایری است که به صورت افقی در سراسر سازمان وجود دارند. پیچیدگی سازمان از نظر فضایی به محل ها و مناطق جغرافیایی اطلاق می شود.

مثلاً سازمانی را در نظر بگیرید که از نظر عمودی پنج سطح دارد، از نظر افقی سی و چهار عنوان شغلی یا هفت دایره اصلی دارد و از نظر فضایی پیچیدگی چندانی ندارد و همه فعالیت ها در یک مکان انجام می شود.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.