موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 63 صفحه
شماره فایل : 300 mg


قسمتی از این مقاله:

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نيروي عظيم هم‌افزايي ايجاد مي‌کند که اين نيروها مي‌تواند پشتيبان برنامه رشد و توسعه و ايجاد فرصت‌هاي تعالي سازماني شود. دولت‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌اي را در اين مورد اعمال مي‌کنند.

بدون بررسي و کسب آگاهي از ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف و بدون شناسايي چالش هاي پيش روي سازمان و کسب بازخور و اطلاع از ميزان اجراي سياست هاي تدوين شده و شناسايي مواردي که به بهبود جدّي نياز دارند، بهبود مستمر عملکرد ميسر نخواهد شد.

تمامي موارد مذکور بدون اندازه‌گيري و ارزيابي امکان‌پذير نيست. لرد کوين فيزيکدان انگليسي در مورد ضرورت اندازه‌‌گيري مي‌گويد: «هرگاه توانستيم آنچه درباره آن صحبت مي‌کنيم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بيان نماييم مي‌توانيم ادعا کنيم درباره موضوع مورد بحث چيزهايي مي‌دانيم. در غير اين صورت آگاهي و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسيد» (رحيمي، 1385، ص 36).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.