موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 27 صفحه
شماره فایل : 51 mg


قسمتی از این مقاله:

نظام TQM یك ساختار بهره ور است و این به خاطر این است كه در مدیریت كیفیت فراگیر به‌جای اینكه مسئوولیت افزایش كیفیـــت و بهره وری فقط به دوش یك واحد خاصی در سازمان باشد بر عهده مدیران ارشد سازمان قرار می گیرد. مدیریت كیفیت فراگیر فقط به محصول برنمی گردد و یك دیدگاه جامع نسبت به سازمان و محصول دارد و تمام فعالیتها و فرآیندها و جزئیات كار را در بردارد.

به طور كلی پیاده سازی نظامTQM در ابعاد زیر به‌استقرار چرخه بهبود مدیریت بهره وری كمك میكند. • خوشحال كردن مشتری؛ • منطقی ساختن قیمتها؛ • مشاركت همگانی؛ • سازگاری با محصولات؛ • استقرار استراتژی بهبود دائمی(سلطانی، 1380).

  استقرار نظام تحقیقات بهره وری بهبود بهره وری بدون تحقیقات اصلاً معنی ندارد. برای استقرار چرخه بهبود بهره وری لازم است ذهنیت و مولفه های درگیر بهره وری دائماً مورد تحقیق علمی قرار گرفته و راهكارهای علمی به كار گرفته شود. با استقرار نظام تحقیقات بهره وری اهداف زیر تحقق می یابد: • محصولات جدیدی برای واحدهای تولیدی طراحی می شود؛

• كیفیت تولیدات ارتقا می یابد؛ • هزینه های تولید با نوآوری به شدت كاهش می یابد؛ • مصرف انرژی بهینه می شود؛ • ضایعات تولیدی كاهش می یابد(داغبندان و صوفی، 1380).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.