امروزه موضوع مقاله های روانشناسی صنعتی با توجه به مسائل و مشکلات موجود در صنایع کشور انتخاب می شوند.

شناخت مسائل و مشکلات موجود در صنایع کشور می تواند در حل و یا کم کردن این مشکلات بسیار راه ساز باشد ؛ زیرا برای هر حل مشکل در هر زمینه اولین قدم شناسایی مشکلات موجود می باشد.

برای توسعه بخشیدن به صنعت و حل مشکلات آن ؛ می توان با شناسایی این مشکلات و نگارش مقالات گوناگون مرتبط با این مسائل در جهت پیشرفت صنعتی و بالا بردن جایگاه آن در میان کشور های دیگر قدمی مثبت برداشت.