موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 57 صفحه
شماره فایل : 537 mg


قسمتی از این مقاله:

بسیاری از محققین به این نتیجه رسیده‌اند که رهبران معنوی به دنبال گسترش نقش معنویت در محیطهای كاری هستند، چرا كه معتقدند خلق محیطهای كاری معنوی و انسانی، موجب ایجاد موقعیت برد- برد برای كاركنان و سازمان میشود. محیط كار معنوی تاثیر مستقیمی بر موفقیت شركت دارد چرا كه موجب افزایش بهرهوری و خلاقیت و كاهش جابجایی كاركنان، استرس، خستگی و غیبت از كار میگردد.

همچنین كاركنانی كه معنویت را در محیط كار تجربه می كنند، نسبت به سازمان وفادارتر هستند و تعهد بیشتری نسبت به انجام وظایف خود دارند ( یزدانی و همكاران، 1389).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.