موضوعی که برای مقالات علمی پژوهشی رشته ی مشاوره و راهنمایی انتخاب می کنید پنجاه درصد اهمیت پژوهش شما را تعیین می کند .

با توجه به صنعتی شدن جوامع در قرن اخیر ، نیاز به رشته ی مشاوره و راهنمایی برای هر قشر از یک جامعه بیشتر از پیش احساس می شود .

و با توجه به تخصصی تر شدن هر چه بیشتر علوم ارائه ی مقالات علمی پژوهشی در درشته ی مشاوره و راهنمایی هم رونق فراوانی پیدا کرده است .

مراجعه به برخی از منابع اینترنتی ، افق دید تازه تری برای انتخاب موضوعات برای نگارش مقالات علمی و پژوهشی در این زمینه فرا روی پژوهشگر باز می کند.