در انتخاب موضوع مقاله علمی پژوهشی مشاوره ؛ توجه به این موضوع که مخاطب این مقاله در چه رده ی سنی قرار دارد ، بسیار مهم است.

اهمیت موضوع مشاوره و راهنمایی بر هیچکس پوشیده نیست و امری ثابت شده و مهم در جهت رشد و تکامل و تعالی شخصیت فرد می باشد.

از آنجایی که افراد رده های سنی مختلف دارای مشکلات و مسائل مخصوص به آن رده از سنی را دارند و نمیتوان انتظار داشت که یک مشاور موضوعاتی را که به عنوان راه حل در اختیار یک فرد جوان میگذارد برای رده ی سنی کودکان نیز قابل استفاده باشد ؛ به همین دلیل توجه به این موضوع در نگارش مقالات حوزه ی مشاوره بسیار مهم می باشد.