راه حل برای انتخاب سریع موضع برای مقالات علوم تربیتی علوم تربیتی یکی از شاخه های رشته ی شاخص علوم انسانی هست.

علاوه بر اینکه این رشته موضوعات پیچیده در تمام زمینه های زندگی بشری برای تحقیق دارد نتیجه های این تحقیق ها و مقالات تاثیر بسزایی در زندگی دارد .

یکی از شاخه های مهم رشته ی علوم انسانی که علوم تربیتی هست باید موضوعات کاربر و شاخصی را برای مقالات استفاده کنیم.

اما روش انتخاب شاخص موضوع برای مقالاتمان منبع پر محتوا و معتبر به نام اینترنت است که هر محقق باید از آن استفاده کند .