مشخصات « جزوه آموزش spss (انواع آزمون های ناپارامتریک)»
متغیرهای این پروژه: آزمون U مان ویتنی/ آزمون مستقل غیرپارامتریک برای چند نمونه/ آزمون های غیر پارامتریک دو گروه وابسته/ آزمون های غیرپارامتریک چندین نمونه ی وابسته/
تعداد صفحه: 21 صفحه
نوع فایل: word
منابع: دارد
برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 2011 را دانلود کنید.

در آزمون کای اسکور، توزیع فراوانی های مشاهده شده با یک توزیع نظری مقایسه می شود و هنگامی این آزمون کاربرد مطلوبی دارد که فراوانی ها در طبقات اسمی که دارای هیچ ترتیب معینی نیستند، جمع آوری شده باشند. اما اگر فراوانی های مشاهده شده در یک نظم منطقی مرتب شوند، کاربرد آزمون کالمو گروف اسمیرونف برای ردیابی تفاوت فراوانی ها در طبقات مرتب شده از قابلیت آماری بهتری نسبت به آزمون کای اسکور برخوردار است. به طور مثال، آزمون کای اسکور برای مقایسه ی فراوانی مصرف کنندگان چهار نوع چای یا فراوانی چهار شبکه ی تلویزیونی و یا مقایسه ی فراوانی خودکشی در فصول گوناگون مناسب است