مشخصات « جزوه آموزش spss (آزمون کالموگروف اسمیرونف)»
متغیرهای این پروژه: آزمون کالموگروف اسمیرونف/ آزمون کالموگروف اسمیرونف دو بعدی/
تعداد صفحه: 7 صفحه
نوع فایل: word
منابع: دارد
برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 2010 را دانلود کنید.

در آزمون کای اسکور، توزیع فراوانی های مشاهده شده با یک توزیع نظری مقایسه می شود و هنگامی این آزمون کاربرد مطلوبی دارد که فراوانی ها در طبقات اسمی که دارای هیچ ترتیب معینی نیستند، جمع آوری شده باشند. اما اگر فراوانی های مشاهده شده در یک نظم منطقی مرتب شوند، کاربرد آزمون کالمو گروف اسمیرونف برای ردیابی تفاوت فراوانی ها در طبقات مرتب شده از قابلیت آماری بهتری نسبت به آزمون کای اسکور برخوردار است. به طور مثال، آزمون کای اسکور برای مقایسه ی فراوانی مصرف کنندگان چهار نوع چای یا فراوانی چهار شبکه ی تلویزیونی و یا مقایسه ی فراوانی خودکشی در فصول گوناگون مناسب است