برای پیشبرد اهداف روانشناسی تربیتی در انتخاب جدیدترین موضوعات مقالات علمی پژوهشی کوشا باشیم.

برای بهتر زیستن نیاز به داشتن تربیتی مناسب هر کشور یا هر شهر می باشد ؛ روانشناسان تربیتی با استفاده از مقالات علمی پژوهشی در همین زمینه و کسب اطلاعات روانشناسی تربیتی مناسب هر زمان و هر محیط برای رشد و بهبود تربیت کمک بسزایی می نمایند.

پژوهشگران نیز باید بکوشند تا در زمینه های مختلف روانشناسی علی الخصوص تربیتی جدیدترین موضوعات مقالات علمی را جمع آوری نموده و در دسترس جویندگان قرار دهند.