مشاركت در تصمیم گیری، دخالت دادن افراد در تصمیم گیری بوده و درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است

تعاریف مفهومی

تعریف مفهومی: مشاركت در تصمیم گیری، دخالت دادن افراد در تصمیم گیری بوده و درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است كه آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در مسئولیت كار شریك شوند (رحمتی، 1391).

تعاریف عملیاتی

تعریف عملیاتی: نمره ای است كه افراد از پاسخ دادن به پرسش نامه 16 گویه ای تصمیم گیری مشارکتی ساخته رحمتی (1391) به دست می آورند.