در رویکرد شناخت درمانی هستی نگر، با استفاده از فنون «شناخت درمانی» برخی از طرح‌واره‌ها، افکار خود آیند و خطاهای شناختی که در شکل گیری نشانگان افت روحیه وجودی بیماران نقش مهمی دارند را اصلاح می کند.

تعریف مفهومی

در رویکرد شناخت درمانی هستی نگر، با استفاده از فنون «شناخت درمانی» برخی از طرح‌واره‌ها، افکار خود آیند و خطاهای شناختی که در شکل گیری نشانگان افت روحیه وجودی بیماران نقش مهمی دارند را اصلاح می کند. درعین‌حال به آن دسته از نگرانی های وجودی نظیر اضطراب از مرگ، عدم قطعیت، بی‌معنای، تنهایی و کنترل ناپذیری جهان که در اثر تهدید مرگ نهفته در بیماری مزمن تشدید می شوند و در اغلب روش های مداخله ای به صورت نظام یافته به آن‌ها توجه نمی شود، نیز پرداخته می شود (بهمنی و همکاران، 1389).

تعریف عملیاتی

شناخت درمانی هستی نگر طرح مداخله ای است شامل ده جلسه نود دقیقه ای و هفته ای یك جلسه (بهمنی و همکاران، 1389) که توسط پژوهشگر با نظارت اساتید راهنما و مشاور برای تطبیق با نیازهای خاص بیماران مبتلا به HIV مثبت باز آرائی شده است.