موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 40 صفحه
شماره فایل : 865 mg


قسمتی از این مقاله:

طبق بررسیهای انجام شده، نظامهای حاكمیت شركتی هر کشور منحصر به فرد است و نظام حاكمیت شركتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ، معین میشود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیین کنندهترین عوامل نظام حاكمیت شركتی هستند.

همچنین عوامل بیرونی مانند میزان جریان سرمایه از بیرون به درون، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضهی سهام در بازار سایر کشورها و سرمایهگذاری نهادی برون مرزی بر نظام حاكمیت شركتی موجود در یک کشور تأثیر دارند. شاید به تعداد کشورهایی که در آنها نظام حاكمیت شركتی متداول است، نظام حاكمیتی وجود داشته باشد ولی اصولاً تمامی این نظامها به دو گروه عمده تقسیم میشوند:

2-3-3-1)سیستمهای درون سازمانی یا رابطهای نظام حاكمیت درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکتهای پذیرفته شده هر کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند، که ممکن است اعضای خانوادهی مؤسس یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند. به سیستمهای درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکتها و سهامداران عمدهی آنها، سیستمهای رابطهای نیز گفته میشود.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.