موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 46 صفحه
شماره فایل : 848 mg


قسمتی از این مقاله:

پس از معرفی روش AHP فازی توسط ساعتی در دهه 1970، مدل های بسیاری در زمینه AHP فازی توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده است. در این روش ها از مفاهیم فازی و سلسله مراتبی به صورت تركیبی استفاده شده است. با توجه به اینکه ارائه قضاوت ها به صورت كلامی برای تصمیم گیرندگان آسان تر از ارائه یك پاسخ به طور قطعی است، بنابراین استفاده از مفاهیم فازی در تصمیم گیری ها از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.

به همین دلیل پژوهش های بسیاری در سال های اخیر در این زمینه انجام گرفته است. در سال 1983 دو پژوهشگر هلندی به نام های لاهورن و پدریك روشی را برای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی پیشنهاد كردند كه بر اساس روش حداقل مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شده بود.

میزان محاسبات و پیچیدگی مراحل این روش باعث شد مورد استقبال قرار نگیرد. در سال 1996 روش دیگری تحت عنوان روش تحلیل توسعه ای توسط یك پژوهشگر چینی به نام چانگ ارائه شد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.