موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 119 صفحه
شماره فایل : 805 mg


قسمتی از این مقاله:

رابرت پانتام شاخص‌هایی را برای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی به قرار ذیل داده است: مشاركت عمومی مشابه رای‌گیری اجتماعی شدن غیر رسمی سطح اعتماد بین اشخاص كاملترین سنجش اجتماعی این است كه در تمامی ابعاد آن سنجش صورت گیرد. سنجش ساختاری میزان ارتباطات و شبكه‌های موجود بین افراد می‌تواند یك شاخص اندازه‌گیری باشد. مشاركت پذیری و شدت برقراری ارتباط می‌تواند جزء این شاخص باشد.

سنجش محتوای میزان اعتماد پذیری در جوامع، شاخص دیگر سرمایه اجتماعی است. سنجش كاركردی میزان فداكاری، ایثارگری، تعارفی و عمل متقابل كه بین مردم یك دوره زمانی صورت گرفته است می‌تواند شاخص سوم باشد. (رحمان محمودی). فوگویاما در كتاب «پایان نظم» موانع سنجش سرمایه اجتماعی را موارد زیر می‌داند: بعد كیفیتی سرمایه اجتماعی چگونگی برخورد با اثرات مثبت خارج از گروه منفی‌نگری در قبال افراد غیر عضو.

  الگوهای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی سنجش و تعیین شاخص مربوطه به سرمایه اجتماعی به مانند دیگر مفاهیم متأثر از تعریف مفهومی اختیار شده برای سرمایه اجتماعی، بینش نظری محقق، سطح تحلیل، واحد مشاهده، داده‌های موجود و یا قابل جمع‌آوری، ساختار و شرایط تاریخی و حوزه مورد مطالعه می‌باشند.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.