موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 87 صفحه
شماره فایل : 782 mg


قسمتی از این مقاله:

رهبران متعالی چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دستیابی به آنها را تسهیل می کنند. آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای دستیابی به موفقیت های پایدار سازمان مورد نیازند را ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند. در دوره های تغییر و تحول سازمان، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند، هرجا که لازم باشد، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آنها هستند(نجمی و حسینی،1387).

- زیر معیارهای رهبری عبارتند از(امیری، سکاکی،1387): 1- رهبران، مأموریت، آرمان، ارزش ها و اصول اخلاقی سازمان را ایجاد کرده و نقش الگو در فرهنگ تعالی ایفا می کنند. 2- رهبران، شخصاً برای اطمینان یافتن از ایجاد، توسعه و جاری سازی سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها، مشارکت دارند. 3- رهبران، با مشتریان، شرکای تجاری و نمایندگان جامعه تسریک مساعی می کنند. 4- رهبران، فرهنگ تعالی را در میان کارکنان تقویت می کنند.

5- رهبران ،تغییرات سازمانی را شناسایی و راهبری می کنند.  خط مشی و استراتژی - تعریف سازمان های متعالی مأموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی متمرکز بر منافع ذی نفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می کنند، به اجرا در می آورند. خط مشی ها، اهداف و فرآیندها به منظور تحقق استراتژی ها تدوین و جاری می شوند. - زیر معیارهای خط مشی و استراتژی عبارتند از(امیری و سکاکی،1387):

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.