موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 86 صفحه
شماره فایل : 752 mg


قسمتی از این مقاله:

درفرهنگ عمید: هویت یعنی حقیقت شی یا شخص كه مشتمل برصفات جوهری اوباشد. هویت درلغت به معنای شخصیت،ذات،هستی ووجود ومنسوب به هو می باشد. در فرهنگ معین: آن چه كه موجب شناسایی شخص باشد، یعنی آنچه باعث تمایزیك فرد ازدیگری باشد. پس هویت درخلا مطرح نمی شود حتما یك خود وجود دارد ویك غیره وگرنه شناسایی معنا پیدا نمی كند. فرهنگ آكسفورد به عنوان كیستی وچیستی فردازهویت یاد می كند.

به تعبیر ویلیام هامونی یكی ازایران شناسان وشرق شناسان، ما تا ندانیم كه بودیم، نمی توانیم بدانیم كه هستیم. یعنی شناخت هستی ما درگرو شناخت تاریخی ماست وتا ندانیم كه چگونه درجایی كه هستیم رسیده ایم، نمی توانیم بدانیم كه كجا می رویم. با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد در می یابیم که واژه هویت Identity)) ریشه در زبان لاتین دارد ، Identities از Idem یعنی "مشابه و یکسان" ریشه می گیرد. به طور سنتی مفهوم هویت در مقابل جمله "من کیستم؟" مطرح می گردد.

"مارسیا" (1993) با استفاده از تعریف اریکسون در مورد هویت می گوید: شکل گیری هویت یک رویه مهم در رشد شخصیت است. در اواخر نوجوانی، تحکیم هویت نشان دهنده پایان کودکی و شروع بزرگسالی ا ست. هویت یا الهویه کلمه ای عربی است و از "هُوَ" که ضمیر غایب مفرد مذکر است می آید. در زبان انگلیسی هویت Identity) ) از واژه ((Identitas در زبان لاتین مشتق شده و به دو مفهوم به ظاهر متناقض به کار می رود. اول به معنای همسانی و یک نواختی مطلق و دوم تمایز. که حاوی ثبات یا تداوم در طول زمان است.

اولی بیانگر تشابه مطلق است، بدین معنی که بگوییم با آن مشابه است. معنای دوم اگرچه بیانگر تفاوت و اختلاف است ولی با مرور زمان سازگاری را فرض می گیرد. بدین ترتیب ، هویت به طور همزمان میان افراد دو نسبت متفاوت ، از یک سو شباهت و از سوی دیگر تفاوت برقرار می سازد .

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.