موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 33 صفحه
شماره فایل : 749 mg


قسمتی از این مقاله:

شركت‌های سود آور در مقایسه با شركت‌های با سودآوری كمتر توان بیشتری برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق منابع مالی داخلی دارند (هانگ و جاسون،2006). بنابراین، بر اساس مدل سلسله مراتبی، بین سودآوری و نسبت بدهی به ارزش دفتری یك شركت رابطه منفی وجود دارد.

در مدل موازنه ایستا رابطه بین سودآوری و نسبت بدهی از طریق هزینه‌های ورشكستگی تبین می‌شود. به بیان ساده تر، با كاهش میزان سودآوری یك شركت هزینه‌های مورد انتظار ورشكستگی آن افزا یش می یابد و افزا یش هزینه‌های ورشكستگی شركت‌های با سودآوری كمتر را به سمت اهرم مالی كمتر سوق می‌دهد. براین اساس، پس از كنترل فرصت‌های سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی به ارزش دفتری با سودآوری رابطه مثبتی داشته باشند.

با این وجود، پیش‌بینی‌های این دو مدل در مورد رابطه بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سودآوری اندكی متمایز است. بر اساس مدل موازنه ‌ایستا، از آنجا كه با افزایش سودآوری ارزش بازار شركت افزا یش می‌یابد نمی‌توان رابطه‌ای را بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سودآوری پیش بینی كرد.

از آنجا كه بر اساس مدل سلسله مراتبی بین نسبت بدهی به ارزش دفتری و سودآوری رابطه منفی وجود دارد و با افزایش سودآوری ارزش بازار شركت افزایش می‌یابد، می‌توان انتظار داشت كه بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سودآوری یك شركت رابطه منفی وجود دارد (کردستانی و نجفی،1387).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.