موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 31 صفحه
شماره فایل : 737 mg


قسمتی از این مقاله:

برای برنامهریزی و تدوین استراتژی در سازمانها مراحل زیر باید انجام پذیرد. ابتدا باید بیانیه مأموریت و چشم‌انداز سازمان مشخص گردد. در این مرحله فلسفه وجودی سازمان تشریح میگردد. درگام بعد، مضامین استراتژیك یا فرایندهای ارزشافزایی که در دستیابی به چشم‌انداز مـؤثرند؛ مشخص میگردد.

گام بعد تعیین اهداف كلان سازمان است. در این قسمت جهتگیری کلی سازمان مشخص میگردد. در مرحله بعد تجزیه ‌و تحلیل‌های محیط سازمان صورت میگیرد. یکی از روشهای مناسب برای این کار، استفاده از ماتریس سوات میباشد.

ماتریس سوات این امکان را ایجاد میکند که با استفاده از نقاط ضعف و قوت داخلی و تهدیدها وفرصتهای خارجی، استراتژیهای مناسب سازمان تدوین گردد. در این بخش، مدل ارائه شده متناسب با سازمانهای رسانهای بومی گردیده و هر یک از مراحل به تفضیل توضیح داده شده است.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.