اینگلهارت (2007)، در پژوهشی سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی، سطح تحصیلات، سن، میزان ارتباطات، وضعیت اقتصادی و رضایت از زندگی را از عوامل موثر بر ارزش های افراد می داند.

برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 112 را دانلود کنید.

پزوهش خارجی

اینگلهارت (2007)، در پژوهشی سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی، سطح تحصیلات، سن، میزان ارتباطات، وضعیت اقتصادی و رضایت از زندگی را از عوامل موثر بر ارزش های افراد می داند. ﺍﺷﻨﺎﻳﺪﺭ (۲۰۰۵)، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. لدوکس و همکاران (2002)، در تحقیقی مقایسه‌ای که ساختار خانواده و روابط والدین- جوان را در فرانسه و انگلستان در رابطه با مصرف مواد بررسی کردند، این نتایج به دست آمد (ویژگی های خانواده که با سوء مصرف مواد رابطه داشت): فرزندانی که رابطه‌ای رضایت آمیز با پدر و مادر نداشتند و آن‌هایی که کنترل و نظارت کمتری بر آن ها بود، به سوی استفاده از مواد مخدر کشیده می شدند

در مطالعه ای که توسط داکوف و همکاران (2001)، در امریکا انجام شد، رابطه خانواده و معتاد جوان مورد بررسی قررار گرفت. نتایج نشان داد که درگیری خانوادگی در این خانواده ها بیشتر از خانواده های عادی است. لیررود و وردوکس (2000)، در پژوهشی نشان دادند که بین وضعیت خانوادگی و گرایش به اعتیاد رابطه وجود دارد. نتایج تحقیق مک‌آردل و همکاران (2000)، که با عنوان مقایسه‌ای در پنج شهر رم، دوبلین، نیوکاسل، برمن و گرونینجن بر روی ساختار و ارزش‌های خانواده انجام شد، نشان داد که داشتن ساختار خانواده‌ی سنتی و ارزش‌هایی مانند مطالعه و علاقه‌مندی به فعالیت‌های ورزشی با مصرف مواد مخدر و رفتارهای بزه‌کارانه رابطه‌ی منفی دارد.

 

پژوهش های داخلی

مرادی، عظیمی و فضائلی (1392)، در پژوهشی به مقایسه وضعیت نظام ارزشی بین دانشجویان ترم اول و آخر پرداختند، نتایج نشان داد که ارزش های جهان گرایی، امنیت و قدرت بیشترین میانگین امتیاز را در بین ارزش های دهگانه داشتند. مقدس و نوروزی (1390)، در پژوهش خود با عنوان مقایسه ارزش های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران شهرهای لار و جهرم نشان داند عامل اجتماعی شدن در خانواده (ارزش های مذهبی مادر)، نقش تعیین کننده‌ای در تبیین ارزش های مذهبی دختران خود ایفا می کند. بیشترین تفاوت میان مادران و دختران آن ها در بعد جمعی رفتارهای مذهبی بود و در زمینه اعتقادات تفاوتی میان مادر و دختر وجود نداشت.

کوروش نیا و لطیفیان (1390)، در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی جامعه و گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان با واسطه گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و استادان نشان دادند: ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و استادان در رابطه بین ارزش های فرهنگی جامعه و گرایش های تفکر انتقادی دانشجویان اثر واسطه ای دارد. در پژوهش جوادی و همکاران (1390)، نتایج ضریب همبستگی نشان داد كه بین ابعاد كاركرد خانواده (حل مسئله، آمیختگی عاطفی، نقش ها، كنترل رفتار، ارتباط و كاركرد كلی) و تاب‌آوری در برابر مصرف مواد، رابطة مستقیم و معنی دار وجود دارد. فقط خرده مقیاس پاسخ دهی عاطفی رابطة معنی داری را نشان نداد. Mb112