موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 84 صفحه
شماره فایل : 712 mg


قسمتی از این مقاله:

آمیزه بازاریابی خدمات شامل تمامی متغیرهایی است كه سازمان می تواند در ارتباط با بازار هدف و نیز برای ارضای تقاضای بازار ، آن را كنترل كند. زمانی كه گروه خاص مشتریان ( بازار ) مشخص شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته باشند ، سازمان می تواند به طور مستقیم فعالیت های خود را در جهت برطرف كردن نیازهای بازار به شكلی سودمند آغاز كند.

بازاریاب ها هنگام بحث درباره استرات‍‍ژی هایی كه برای بازاریابی كالاهای ساخته شده به كار می رود ، معمولا به چهار عنصر استراتژیك ، یعنی محصول ، قیمت ، مكان ( توزیع ) و ارتقا ( ارتباطات ) اشاره می كنند. اما طبیعت خدمات به واسطه دخیل بودن خود مشتری در تولید آن و نیز اهمیت عامل زمانی ، ایجاب می كند كه عناصر استراتژیك دیگری را هم در زمینه خدمات مورد توجه قرار دهیم.

لاولاك و رایت معتقدند ، كه علاوه بر 4p عناصر استراتژیك دیگری در زمینه خدمات می تواند مورد توجه قرار گیرد ، و برای رسیدن به این منظور الگوی مدیریت جامع خدمات ( آمیزه 8p ) را مطرح كرده است. این الگو هشت متغیر تصمیم گیری را برای مدیران سازمان های خدماتی عنوان می كند : محصول ، مكان و زمان ، فرآیند ، بهره وری و كیفیت ، افراد ، ارتقا ، تشویق و آموزش ، عوامل فیزیكی ، قیمت و دیگر هزینه های خدمات .

صاحب نظران دیگری به نام " باتن و مك مانوس " 7p را در كتاب " استراتژی های رقابتی برای سازمان های خدماتی " را مطرح نموده اند. با وجود اینكه بازاریابی خدمات شامل متغیرهای بسیاری است ، اما تحقیقات این صاحب نظران نشان می دهد كه این متغیرها را می توان به 7 عامل راهبردی به این شرح طبقه بندی كرد :

تولید محصول یا كالا ( مربوط به خدمات ) ، قیمت ، مكان ( موقعیت به همراه توزیع ) ، ارتقا و تشویق ، عوامل فیزیكی ( نشانه ها مانند ساختمان ، یونیفرم و... ) ، مشاركت ( كارمندان و مشتریان ) ، فرآیند ( روال كار و ... )Boten et al . 1999.p47-49).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.