موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 50 صفحه
شماره فایل : 697 mg


قسمتی از این مقاله:

در پی افزایش سریع تعداد تولیدکنندگان و رقابت در تولید کالا و خدمات، سبک بازاریابی معاملاتی عوض شد و بازاریابی محصولات بر پایه ارتباط بلندمدت با مشتریان بنا گردید. عوامل موثر بر ضرورت اجرای بازاریابی رابطهای در سه دستهی اصلی تقسیم میشوند: • تغییر رقابت: تغییر شرایط رقابت مانند ورود رقبای جدید به صنعت و جهانی شدن تجارت، ضرورت اجرای بازاریابی رابطهای را نمایان میسازد.

• تغییر مشتریان: تغییر مشتریان در مواردی نظیر: افزایش اطلاعات و تجربهی مشتریان، تغییر سلایق و علایق مشتریان و تغییر عادات خرید (تعویض مارک محصول یا مکان خرید)، ضرورت بازاریابی رابطهای را افزون نموده است. • تغییر محیط: تحول شرایط محیطی، بازاریابی معاملاتی را به سمت بازاریابی رابطهای هدایت کرده است. این عوامل محیطی میتوانند شامل: تغییر قوانین و مقررات، تغییرات تکنولوژیکی و تغییر شرایط اقتصادی باشند (رضایی و الهی راد، 1387، ص 94).

مزایای بازاریابی رابطه ای- منافعی که شرکتها در نتیجهی بازاریابی رابطهای کسب میکنند: مزیت طولانی مدتی که بازاریابی ابطهای از دیدگاه شرکتها دارد این است که نه تنها باعث حفظ مشتریان آنها بلکه باعث افزایش سودآوری و کاهش هزینههای آنان میشود (چاتانانون ، 2009، ص 256). فرآیند توسعهی روابط بین شرکت مشتری زمانی شروع میشود که شرکت در فعالیتهایی که متمرکز بر روی جذب مشتریان و جایگاه سازی آنان در بازار است، سرمایه گذاری کند.

با این حال تلاشهای بسیاری باید اعمال شود که این حال تلاشهای بسیاری باید اعمال شود که این مشتریان را به مشتریان وفادار شرکت تبدیل کرد. در هر صورت هم فعالیتهای جذب و هم فعالیتهای وفاداری در فرآیند توسعه روابط شرکت- مشتری که هم برای مشتری و هم شرکت سودآور است، لازم و ضروری میباشد (شیفمن و کاناک ، 2007، ص 554).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.