موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 45 صفحه
شماره فایل : 628 mg


قسمتی از این مقاله:

وفاداری در این مدل پیشنهاد ‌‌می‌شود، وفاداری رفتار مستقیم تابع وفاداری نیت و وفاداری نیت به طور مستقیم تابع وفاداری عاطفی و به طور غیرمستقیم تابع وفاداری شناختی است که به ترتیب به وسیله ی تعهد عاطفی و تعهد حسابگرایانه مشخص ‌‌می‌شود؛ تعریف شده است.

در این مدل رضایت مشتری به طور جامع مورد بررسی شده است و انتظار می‌رود این عامل به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق عوامل تعهد بر وفاداری شناختی تأثیر گذارد و به وسیله ادراک از عدالت در خدمات، کیفیت خدمات و اعتماد و دوستی تجاری تعریف ‌‌می‌شود .در این مدل ممکن است، دوستی تجاری بر تعهد عاطفی تأثیرگذار باشد. نمودار Error! No text of specified style in document. 12 مدل جامع وفاداری (زایون‌هان و همکاران ،2008) دیدگاه جان الستر : اندیشه عام رویكرد انتخاب عقلانی این است كه پدیده‌های خاص اجتماعی، نتیجه جمعی اختیارات عاقلانة افراد بسیار زیادی هستند كه در محیط طبیعی و اجتماعی خاصی زندگی می كنند. لذا انسان‌های عاقلی كه در جامعه سنتی زیست می كنند، ممكن است رفتارشان با رفتار كسانی كه در جوامع نوین صنعتی زیست می كنند متفاوت باشد. این تفاوت ممكن است معلول تفاوت در روان شناسی یا فاعلیت افراد نباشد، بلكه معلول تفاوتهای مهمی باشد كه در محیط و زمینة انتخاب آنان وجود دارد.

رویكرد اختیار عاقلانه بر چندین برنامه پژوهشی در علوم اجتماعی مبتنی است. در الگوی اختیار همگانی سعی بر این است كه رفتار اجتماعی و اقتصادی ساكنان جوامع غیرغربی بر پایه مفروضات نسبتاً محدودی در باب عقلانیت فردی تبیین شود. این الگو پایه تحقیقات مردم شناسی اقتصادی است. همچنین الگوی اختیار عاقلانه ، با تبیین مادی معیشتی و نظریة ماركسیستی خویشاوندی‌هایی دارد، چرا كه جامعه شناسان ماتریالیست و ماركسیست می كوشند تا ساختار جمعی جامعه را پیامد رفتار فردی فاعلان عاقلی بنمایانند، كه درپی منافع مادی خویش اند.

بنابراین با توجه به نظریه انتخاب عاقلانه، پدیده‌های اجتماعی حاصل كنش‌های كنشگرا نند و آنچه بر كنش كنشگران حكومت می كند، مجموعه ارزشها، اعتقادات، باورها و هنجارها است . كنشگران در مورد كنشی كه چند راه متفاوت برای عملی كردن وجود دارد، راهی را برای رسیدن به هدف گزینش می كنند كه عاقلانه‌تر به نظر می آید. برخی از جنبه‌های هدف یك كنشگر به سود و زیان عمل مربوط می‌شود.

می توان بیان داشت كنشگران در هنگام انتخاب بانك برای افتتاح حساب بانكی، گزینه‌ها و عوامل متعددی را لحاظ می كنند، اما از این میان به عواملی اتكا می كنند كه با هدف‌های آنان تجانس و همگنی بیشتری دارد. به عبارت دیگر نزدیك بودن این عوامل با اهداف كنشگران موجب می‌شود كه فرد دست به انتخاب عقلانی بزند. خلاصه این مطالب با تكیه بر نظریة جان الستر، در شکل 2-12 زیر آمده است.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.