موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 35 صفحه
شماره فایل : 615 mg


قسمتی از این مقاله:

یکی از مشکلاتی که مانع از ارزیابی اثربخشی بازاریابی اجتماعی میگردد فقدان یک توافق کلی روی مفهوم بازاریابی اجتماعی است. تعاریف کلی به اندازه کافی برای تشخیص یک مداخله به عنوان مداخله بازاریابی اجتماعی کافی نیست. بنابراین باید بدانیم چه عناصر ضروری باید در یک مداخله حضور داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان مداخله بازاریابی اجتماعی در نظر گرفت.

در سال 2002 اندریسن معیارهای مشخص کننده بازاریابی اجتماعی را شناسایی نمود. وی بیان کرد که اگر یک مداخله شش معیار را داشته باشد به عنوان بازاریابی اجتماعی در نظر گرفته میشود. معیارها عبارتند از (اندریسن، 2002): الف) تغییر رفتار: مداخله به دنبال تغییر رفتارهای نامطلوب بوده و معیارهای خاصی برای اندازهگیری رفتار ارائه میدهد.

ب) تحقیقات مصرف کننده: مداخله بر اساس شناسایی تجربیات، ارزشها و نیازهای مصرف کننده شکل میگیرد. ج) بخش بندی و هدف گذاری: مداخله به دنبال تقسیم بازار به بخشهای متجانس و هدف گذاری در آن بخش هاست. د) آمیخته بازاریابی اجتماعی: بازاریابی اجتماعی علاوه بر آمیخته 4p محصول، قیمت، مکان و ترفیع، تغییر سیاست و افراد را نیز در نظر میگیرد و بیان میکند که مداخله ای که تنها از ترفیع استفاده میکند تحت عنوان تبلیغات اجتماعی طبقه بندی میشود نه بازاریابی اجتماعی.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.