موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 94 صفحه
شماره فایل : 609 mg


قسمتی از این مقاله:

مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز (2002) در تحقیقی که مارتینز انجام داد بر اعتماد در یک موقعیت سازمانی با تأکید بر ارتباط کارمندان و کسانی که به طور مستقیم به این کارمندان گزارش می دهند تمرکز داشت. در تحقیق مارتینز فقط بر اعتماد بین دو گروه تکیه نشده، بلکه ابعادی که بر این روابط اثر می گذارند نیز بررسی شدند (مارتینز، 2002: 756). جنبه های شخصی اعتماد مارتینز پنج ویژگی بزرگ جنبه های شخصی را به صورت زیر بیان می کند: 1. وظیفه شناسی : شامل رفتارهایی مانند کار سازماندهی شده و سخت که قابل اطمینان، قابل اعتماد و مسئولیت پذیر باشد.

نقطه ی مقابل آن بی دقتی و عدم مسئولیت پذیری است. 2. خوشایندی : شامل رفتارهایی مانند دوست داشتن، با نزاکت و مؤدب بودن و ماهیت خوب، مشارکتی، بخشیدن و عفو کردن و عاطفه و احساس خوب داشتن از نقطه ی مقابل آن سرد و خشن و غیر منصفانه بودن است. 3. ثبات احساسی : شامل فقدان هیجان، افسردگی، عصبانیت، نگرانی، و عدم اطمینان است.

نقطه ی مقابل آن اعمال عصبی خواهد بود. 4. گشودگی تجربیات : شامل خلاقیت، نوآوری، مصمم بودن و هوشیاری است. 5. برونگرایی : شامل خوش مشربی، شور و اشتیاق، پرحرف و فعال بودن است. نقطة مقابل آن درونگرایی، ساکت و کمرو و خجالتی است (مارتینز، 2002: 759).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.