موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 73 صفحه
شماره فایل : 604 mg


قسمتی از این مقاله:

شایستگی شایستگیها، به رفتارهای قابل بروزی اشاره دارد که برپایه دانش، مهارت، توانایی و سایر ویژگیهای فردی شکل میگیرند و یک فرد برای انجام موفقیتآمیز نقس خود باید از آنها برخوردار باشد(فالمر و کانگر،1387) بویاتزیس (1982) مدعی است عملکرد موثر مشاغل مدیریتی، تابع ویژگیهای شخصی است و این ویژگیهای را بعنوان شایستگی تعریف میکند.

همچنین، شایستگی را میتوان به عنوان نتیجه بکار بردن دانش و مهارت به طور مناسب تعریف کرد. به عبارتی دیگر شایستگی، مهارت، دانش وبعد از مقاله لاولر(1994) اهمیت شایستگی در سازمانها بسیار گسترش یافت. وی سیر تحولی سازمان ها، از سازمانهای بر اساس تحلیل شغل، به سازمانهای بر اساس شایستگی را بررسی کرد؛ به گونهای که امروز تعداد وسیعی از سازمان ها، روشهای مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی را به کار میبرند. با وجود کاربرد آن به روشهای متفاوت ،به نظر می رسد شایستگیها از لحاظ مفهومی نیاز به تفسیر و توضیح دارند .

به عبارت دیگر شایستگی، ترکیبی از مهارتها، دانش و نگرشها بجای تواناییها آمده است. فرهنگ آکسفورد (2003) شایستگی را بعنوان قدرت، توانایی و ظرفیت انجام یک وظیفه تعریف میکند. شایستگی مجموعهای از دانش، مهارت و تواناییها در یک شغل خاص است که به شخص اجازه میدهد به موفقیت در انجام وظایف دست یابد همان طور که مشاهده میشود این تعریف مولفه توانایی را نیز به مولفههای شایستگی افزوده است .

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.