موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 73 صفحه
شماره فایل : 582 mg


قسمتی از این مقاله:

عوامل بنیادی در مدیریت دانش حیطه ای وسیع را در بر می گیرد كه در چهار طبقه قرار می گیرند یعنی منابع انسانی ، فرایندها، فناوری و تعهدات استراتژیك. تمامی چهار عامل، عواملی هستند كه سازمان های یادگیرنده را ایجاد می كنند و نتایج تجاری آن مدیریت دانش را به همراه خواهد داشت.

سازمانهایی كه به طور متداول مدیریت دانش را درنظر دارند، به این نتیجه رسیده اند كه به كار گرفتن فــــرایندها و فناوری اطلاعات در سازمان آسان تر از حفظ تعهد استراتژیك و اجزای آن است كه این امـر مـــی تواند چالشهای بزرگتری را شكل دهد (صیف و دیگران ،5:1383 ) . - فناوری اطلاعات : یکی از توانمند سازهای اصلی مدیریت دانش ،فناوری اطلاعات است.

فناوری اطلاعات نه تنها برای ارتباطات و تسهیم دانش است بلکه وسیله ای برای جمع اوری،ذخیره و بازیابی دانش است و به عنوان یاری دهنده اصلی مدیریت دانش سازمان پذیرفته شده است (حسنقلی پورو دیگران،71:1388) .

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.