موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 56 صفحه
شماره فایل : 572 mg


قسمتی از این مقاله:

برخی از پژوهش‌های اعتیاد به كار، براى شناسایى عوامل مؤثر بر آن انجام گردیده است. اعتیاد به كار، به‌طور عمده از سه منبع اصلی نشأت می‌گیرد كه آن‌ها عبارت‌اند از:

1. ویژگی‌های طبیعى فرد نظیر عزت‌نفس، موفقت طلبی، شخصیت نوع A، شخصیت وسواسى و نیاز به كسب موفقیت. 2. وجود بستر فرهنگى - اجتماعى مانند حضور در خانواده‌ای استرس‌آور یا قرار گرفتن در فضاى رقابتى و یادگیرنده. 3. وجود مشوق‌های رفتارى نظیر نظام‌های پاداش و تنبیه در سازمان.

هر یك از عوامل مذكور می‌تواند به‌تنهایی بر شکل‌گیری اعتیاد به كار تأثیر بگذارد، اما اعتیاد به كار زمانى به‌طور سریع ایجاد می‌گردد كه هر سه دسته از عوامل یادشده در بالا، به‌طور همزمان وجود داشته باشند.(عنایتی و همکاران 1391، 6) 

اعتیاد به كار و ابعاد شخصیت:

پژوهش‌ها نشان می‌دهد كه تفاوت‌های فردی و شخصیتی یكی از متغیرهای اثرگذار در اعتیاد به كار است. بنابراین می‌توان اعتیاد به كار را از زاویه شخصیت افراد و تفاوت‌ها و ویژگی‌های افراد موردبررسی و تحلیل قرارداد.

یكی از مدل‌های غالب و متداول در عرصه سنجش و ارزیابی شخصیت big five یا مدل 5 عامل شخصیت می‌باشد که این 5 عامل شامل ابعاد (روان رنجوری، برون‌گرایی، گشودگی، سازگاری، وظیفه‌شناسی) می‌باشد. در پژوهشی که احمدی و همکاران (1389) انجام گردید نتایج زیر حاصل شد.

در جدول ارائه شده نیز می‌توان ویژگی‌های این ابعاد شخصیتی را در رابطه با اعتیاد به کار مشاهده نمود. 1. اعتیاد به كار رابطه معنادار و منفی با روان رنجوری دارد. 2. اعتیاد به كار رابطه معنادار و مثبتی با برون‌گرایی دارد. 3. اعتیاد به كار رابطه معنادار و مثبتی با گشودگی دارد. 4. اعتیاد به كار رابطه معنادار و منفی با سازگاری دارد. اعتیاد به كار رابطه معنادار و مثبتی با وظیفه‌شناسی دارد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.