موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 56 صفحه
شماره فایل : 564 mg


قسمتی از این مقاله:

بر اساس نظریة ارزش افزوده اقتصادی، كسب بازده بیشتر از هزینه سرمایه موجب افزایش ارزش شركت و كسب بازده كمتر از هزینه سرمایه موجب كاهش ارزش شركت خواهد شد. استیوارت (1991) برای شركت‌های كه ارزش ایجاد می‌كنند معیار دیگری بنام ارزش افزوده بازار را معرفی كرد.

اگر كل ارزش بازار شركت بیشتر از منابع سرمایه‌گذاری شده در شركت باشد، این شركت به گونه‌ای مدیریت شده است كه برای سهامداران ثروت ایجاد كند. در حالتی كه ارزش بازار شركت كوچكتر از منابع سرمایه‌گذاری شده باشد، فعالیت شركت موجب از دست رفتن ثروت سهامداران شده است(استیوارت، 1991).

استیوارت(1991) تفاوت بین ارزش بازار شركت و ارزش دفتری آن را ارزش افزوده بازار تعریف می‌كند كه به صورت رابطه زیر بیان می‌شود: سرمایه بکارگرفته شده در شرکت - ارزش بازار شرکت =‌ ارزش افزوده بازار به نظر استیوارت(1991) ارزش افزوده بازار نشان می‌دهد كه چه مقدار از ارزش شركت به سرمایه‌گذاری سهامداران اضافه شده و یا از آن كم شده است.

اینكه شركت در ایجاد ارزش افزوده بازار (افزایش ثروت سهامداران) موفق باشد به نرخ بازدهی آن بستگی دارد. اگر نرخ بازدهی شركت بیشتر از هزینه سرمایه باشد، سهامداران سهام خود را در بازار همراه با پاداش نسبت به سرمایة اصلی خود می‌فروشند و بنابراین شركت دارای ارزش افزوده بازار مثبت است. اگر شركت دارای نرخ بازدهی كمتر از هزینه سرمایه خود باشد، سهام شركت با تخفیف نسبت به سرمایة اولیه به فروش می‌رسد و شركت دارای ارزش افزوده بازار منفی است.

به عبارت دیگر مثبت یا منفی بودن ارزش افزوده بازار بستگی به سطح نرخ بازدهی شركت نسبت به هزینه سرمایه دارد. رابطة بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار به شرح زیر است: = ارزش فعلی تمام ارزش‌های افزوده اقتصادی آینده= ارزش افزوده بازار ارزش افزوده بازار، حاصل خالص ارزش فعلی طرح‌های گذشته و فرصت‌های سودآور آتی شرکت است و نشان می‌دهد که چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را بکار گرفته و فرصت‌های سودآور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کرده است.

بنابراین ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با ارزش فعلی ارزش‌های افزوده اقتصادی شرکت و یا سود باقیمانده‌ای که انتظار می‌رود در آینده ایجاد شود.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.