موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 56 صفحه
شماره فایل : 564 mg


قسمتی از این مقاله:

. EVA با ارزش فعلی خالص (NPV) رابطه نزدیکی دارد. به عبارتی EVA با تئوری تأمین مالی که بیان می دارد اگر پروژه‌هایی با NPV مثبت انتخاب شوند ارزش شرکت افزایش خواهد‌یافت، همسو و سازگار است. 2. EVA مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنهاست پاسخگو می‌کند (نرخ بازده سرمایه و نرخ هزینه سرمایه به وسیله تصمیمات آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد) نه نسبت به معیارهایی که مدیران احساس میکنند خارج از کنترل آنهاست (قیمت بازار سهام).

3. EVA به عنوان معیار داخلی سنجش عملکرد، موفقیت شرکت را در ارزش آفرینی برای سهامداران به بهترین نحو نشان می‌دهد. 4. EVA روش مناسبی برای تعیین اهداف، اندازه گیری عملکرد، ارزیابی استراتژی‌ها، تخصیص سرمایه، طراحی سیستم پاداش، افزایش سرمایه و قیمت گذاری می‌باشد. 5. EVA به عنوان یک معیار اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی با معیارهای دیگری مانند ارزش افزوده نقدی (CVA)، ارزش افزوده سهامداران(SVA) و بازده جریان نقدی روی سرمایه گذاری(CFROI) سازگار می باشد.

6. EVA به عنوان یک معیار اندازه گیری عملکرد، کمتر در معرض تحریف‌های حسابداری قرار دارد (استیوارت، 1991). معایب ارزش افزوده اقتصادی(EVA) با وجود مزایا ذكر شده برای ارزش افزوده اقتصادی و همچنین مزیت‌های این روش نسبت به مدل‌های ارزیابی عملكرد مبتنی بر سود حسابداری، این مدل از نظر پژوهشگران دارای نارسایی‌هایی به شرح زیر است: 1. ارزش افزوده اقتصادی به لحاظ اینکه هزینه فرصت منابع بکارگرفته شده را بر مبنای ارزش دفتری آنها محاسبه می‌کند، می‌تواند تا حدودی گمراه کننده باشد(باسیدور و همكاران، 1997).

2. برای تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی، شناسایی همة منابعی که در یک شرکت مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ضروری است. بسیاری از دارایی‌هایی که در فعالیت‌های یک شرکت بکار گرفته می‌شوند، دارایی‌های نامشهود هستند که شناسایی، تعیین ارزش و تعیین هزینه سرمایه برای آنها مشکل است(همان مأخذ).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.