موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 49 صفحه
شماره فایل : 534 mg


قسمتی از این مقاله:

خدمات خدمت واژه پیچیده ای است كه معانی مختلفی دارد وطیفی از خدمات شخصی تا عنوان محصول رادر بر میگیردبه دلیل همین پیچیدگی در طول دهه های از1960 تا 1980 طیف وسیعی ازتعاریف برای خدمت ارایه شده است خدمات دارای ویژگی هایی هستندكه آن ها را از كالاها متمایز میسازد این ویژگی ها اغلب به عنوان نامملوس بودن تفكیك ناپذیری فناپذیری وناهمگویی وعدم انتقال مالكیت بر خدمت مطرح میشوندكه در زیربه توضیح هر یك ازآن هاپرداخته میشود (سیدجوادین،كیماسی 19،1384 )

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.