موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 60 صفحه
شماره فایل : 451 mg


قسمتی از این مقاله:

بر اساس تکامل تدریجی مدل ها در طول زمان، راثول دسته بندی را مطرح می کند که در آن مدل های نوآوری به پنج نسل تقسیم می شود. داجسون این پنج مدل را اینگونه نقل کرده است: (Dodgson & Sybille, 2001).

مدل اول (فشار تكنولوژی):

در این مدل عامل اصلی نوآوری فشار علم و تكنولوژی است. فشار تكنولوژی به ‌عنوان یك فرآیند ترتیبی و خطی ساده در نظر گرفته می‌شود و بازار ظرفی برای ریختن نتایج تحقیق و توسعه در آن است. این مدل تأكید زیادی بر تحقیق و توسعه دارد.

مدل دوم (كشش تقاضا):

بر اساس این مدل، تكنولوژی برای پاسخ به نیاز یا تقاضای بازار توسعه می‌یابد. در این مدل نیز به نوآوری به‌ عنوان یك فرایند خطی ساده نگاه می‌شود و بازار به‌عنوان منبع ایده‌ها منشأ هدایت فعالیت‌های تحقیق و توسعه است. تأكید این مدل بیشتر بر بازاریابی است.

مدل سوم (مدل دوگانه):

این مدل تركیبی از مدل های نسل اول و دوم است و در آن نوآوری با تركیب‌های "كششی- فشاری" و "فشاری- كششی" تفسیر می‌شود. مدل سوم، از فرایندهای متوالی اما دارای حلقه بازخورد تشكیل می‌شود و در آن بین بازار و فعالیت‌های تحقیق و توسعه توازن بیشتری برقرار‌ است.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.