موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 45 صفحه
شماره فایل : 431 mg


قسمتی از این مقاله:

برنامه راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی ایران، در سازمان توسعه تجارت تهیه شده است. این سازمان بر اساس ضرورت پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه مبنی بر تولید اسناد راهبردی فرابخشی تدوین این سند را در دستور كار خود قرار داده است. مخاطب برنامه پیشنهادی این سند دولت جمهوری اسلامی ایران فرض شده است و در تدوین راهبردها، اتكا به نظرات خبرگان توسعه صادرات غیرنفتی كشور شده است. (سازمان توسعه تجارت ایران:1386).

2 - 36 روند صادرات غیر نفتی تا پیش از تکانه نفتی سال 53-1352، صادرات غیر نفتی ایران از نرخ رشد در خور توجهی برخوردار بود. طی دوره 52-1339، صادرات غیر نفتی ایران به قیمت ثابت سالیانه 1/9 درصد رشد داشت که اگر این رشد در سالهای پس از سال 1352 ادامه می یافت، امروز صادرات غیر نفتی ایران از صادرات نفتی آن نیز فزونی می‌گرفت. نرخ رشد صادرات غیر نفتی ایران تا پیش از تکانه نفتی،2/2 واحد بیشتر از صادرات ترکیه و بیش از 2 برابر نرخ رشد صادرات اندونزی و نزدیک به 3 برابر نرخ رشد صادرات پاکستان بود.

طی همین دوره، نرخ رشد صادرات کشورهای خاور دور به قیمت ثابت تنها 8/6 درصد بوده که 3/2 واحد کمتر از ایران می‌باشد. اما این تصویر پس از تکانه نفتی سال 1353 و افزایش 4 برابر قیمت نفت و درآمد نفتی ایران طی سال های 56-1352 به کلی تغییر کرد و در دوره ای که حجم تجارت در جهان بطور - کلی بهبود می‌یافت و نرخ رشد صادرات اغلب کشورهای جهان افزایش داشت، صادرات غیر نفتی ایران دچار رکود گردید تا به آنجا که میزان آن به قیمت ثابت در طی سال‌های 63-1360 به حدود4/1 سال 1352 تقلیل یافت و سپس در سالهای 70-1369 یعنی پس از گذشت 17 یا 18 سال به قبل از تکانه نفتی رسید.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.