موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 31 صفحه
شماره فایل : 423 mg


قسمتی از این مقاله:

انواع اصلی مدل های DEA شبکه ای همانطور که فار و گراسکف در سال 2000 و نیز فار و همکاران در سال 2007 شرح دادند عبارتند از : مدلهای ایستا ، پویا و پذیرش تکنولوژی 2-7-2-1 مدل ایستا مدلهای ایستا هنگامی که مراحل توسط مقادیر میانی بهم متصل می شوند، بکار برده می شوند. مدلهای DEA دو مرحله ای موارد خاص مدلهای ایستا هستند. در حالت کلی، ممکن است مراحل چندگانه ای وجود داشته باشد که با مقادیر میانی بهم متصلند. بعلاوه داده های برونزا و ستاده های نهایی ممکن است در هر مرحله ای وجود داشته باشند.

فار و ویتاکر در سال 1995 یک مدل دو مرحله ای را بررسی کردند (شکل 2-5 ) که "1" نماینده مرحله 1 و "2" نماینده مرحله 2، "0" مرحله ای است که در آن ورودی ها وارد سیستم می شوند و "3" مرحله ای است که در آن خروجی های نهایی تولید می شوند. بردار ورودی ها با X0ic مشخص شده که "ic" مرحله منحصر بفرد است که ورودی را مصرف می کند و 0 مرحله ای را نشان می دهد که در آن ورودی وارد سیستم می شود. ورودی های کلی باید مساوی یا بیشتر از مجموع ورودی های تمام مراحل باشند. بردار خروجی ها با Yipic مشخص شده که "ip" مرحله ای است که خروجی را تولید می کند و "ic" مرحله ای است که خروجی را مصرف می کند. Y X مدل DEA شبکه ای ایستا می تواند برای ارزیابی کارایی یک زنجیره تأمین از طریق ترکیب جنبه های تئوری بازیها، استفاده شود.

این روش متعاقباً شرح داده خواهد شد. 2-7-2-2 مدل پویا در مدل پویا، خروجی های کار در یک دوره زمانی خاص، بعنوان ورودی های دوره های بعد استفاده می شوند و می توانند بعنوان مقادیر میانی تلقی شوند. مدل پویا بطور گسترده در تحقیقات بکار گرفته شده است. در شکل2-6 یک DMU با دو مرحله نشان داده شده است، Pt و Pt+1 به ترتیب در زمانهای t و t+1 واقع شده اند. مرحله Pt، yrt ( r= 1 ,…, St) را بعنوان یک خروجی نهایی و Zdt ( d=1,…, Dt) را بعنوان یک خروجی میانی تولید می کند.

ورودی های xit ( i=1 ,…, mt) و xit+1 ( i=1 ,…, mt+1) از بیرون وارد سیستم می شوند. عبارات Zdt-1 (d=1 ,…, Dt-1) و Zdt+1 (d=1 ,…, Dt+1) برای تعمیم دادن به مراحل بیشتر استفاده می شوند. مشاهده می شود که مدل های پویا و استاتیک هر دو شامل مراحل چندگانه ی بهم پیوسته توسط مقادیر میانی هستند، اما در یک مدل دینامیک مراحل منحصر بفرد در یک دوره زمانی متفاوت کار می کنند.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.