موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 39 صفحه
شماره فایل : 372 mg


قسمتی از این مقاله:

مصرفكنندگان پیش از آنکه چیزی را کسب نمایند، از میان یک فرایند تصمیمگیری عبور میکنند. تصمیمگیری مصرفكننده به عنوان فرایندهایی شامل شناخت مسئله، جستجوی راهحلها، ارزیابی بدیلها، انتخاب از میان گزینهها و ارزیابی نتایج انتخاب تعریف میشود. مصرفكنندگان نه تنها در مورد اینکه کدام گزینههای مارک را انتخاب کنند تصمیماتی میگیرند، بلکه علاوه بر آن تصمیم میگیرند چه مقداری از آن کالا را خریداری نمایند(Wansink et al, 1998).

مصرفكنندگان برای رسیدن به اهدافشان تصمیماتی میگیرند، این اهداف شامل انجام بهترین انتخاب از میان فعالیتهای جایگزین، کاستن از میزان کوشش در تصمیمگیری، به حداقل رساندن هیجانات منفی و به حداکثر رساندن توانایی توجیه تصمیم، میباشند. تصمیمگیری فرایندی سازنده است.

یعنی مصرفكنندگان تصمیم را "هنگام شتاب " انجام میدهند و فرایند به کار گرفته شده تحت تاثیر دشواری مسئله، شناخت و خصوصیات مصرفكننده و ویژگیهای موقعیت خاص قرار دارد. شناسایی نوع فرایند تصمیم که توسط بازار هدف به کار بسته شده برای مدیران امری حیاتی است زیرا نوع فرایند تصمیم بر هر یک از حوزههای کاربرد مدیریتی تاثیر خواهد گذاشت(موون و مینور، ص 282، 1390).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.