موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 69 صفحه
شماره فایل : 295 mg


قسمتی از این مقاله:

این دو دانشمند با تمرکز بخشیدن به تلاش های تحقیقاتی خود بر چگونگی تغییر و تحول بر شاکلهی کلان سازمان ها، فرآیند خاصی که شامل سه مرحلهی متمایز است را ارائه کردهاند و سعی داشتند کارکرد رهبران تحولآفرین را در هر مرحله به تفکیک به شرح زیر بیان کنند:

- نمادین ساختن مراتب نیاز سازمان به تحول : در اینجا رهبران تحولآفرین به مثابه مبتکران اصلی تغییر و تحول درصدد خواهند بود تا با برهم زدن خواب خوش اعضای سازمان تداوم وضعیت موجود را از هر نظر زیانبار و غیرقابلتحمل جلوه دهند و در عین حال مراتب نیاز واقعی سازمان را به تغییر و تحول نمایان سازند.

- ایجاد چشمانداز: کارکرد یک چشمانداز مطلوب را میتوان به مثابه نقشه راهنمای مفهومی درنظر گرفت که هدایتگر حرکت سازمان بهسمت هدفهای آرمانی است. از نظر این دو دانشمند ایجاد چشمانداز مطلوب را نمیتوان تنها محصول کارکرد تلقی کرد بلکه باید آن را بهعنوان برآیند نظریات گوناگون متخصصین درون سازمان بهحساب آورد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.