موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 43 صفحه
شماره فایل : 265 mg


قسمتی از این مقاله:

تعاریف مختلفی برای نانو ارائه شده، ولی تعریفی که ابتکار ملی فناوری نانو ارائه می کند ابعادی با مقیاس کمتر از 100 نانومتر را دربرمی گیرد. با توجه به تعریف های مختلف، تعریفی کاربردی و اختصاصی از فناوری نانو بدون محدودیتِ اندازه بدین شکل می تواند باشد: طراحی، توصیف، تولید و کاربرد ساختارها، ابزارها و سیستم هایی با کنترل اندازه و شکل در مقیاس نانومتری (اتمی و مولکولی) که تولیدکنندۀ ساختارها ، ابزارها و سیستمهایی است که حداقل یک مشخصه یا ویژگی جدید را دارا باشند (Bawa, 2005).

به لحاظ لغوی نیز واژۀ نانو برگرفته از واژۀ یونانی « نانوس» به معنی « کوتاه قد » بوده (Oriakhi,2004) و خود واژۀ نانو به معنای یک میلیاردیم (10-9) می‌باشد و به عبارت دیگر یک نانومتر عبارت است از یک هزارم میلییونیوم یک متر. قطر یک تار موی انسان چیزی در حدود 80,000 نانومتر است، یک گلبول قرمز خونی تقریباً 7,000 نانومتر است و یک مولکول آب نیز حدود 3/0 نانومتر است (OECD Report,2010).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.