موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 49 صفحه
شماره فایل : 237 mg


قسمتی از این مقاله:

ویبه پنج عامل تأ ثیر گذار بر موفقیت بازاریابی اجتماعی را چنین بیان می کند: نیرو: شدت انگیزه فرد است که او را به سمت هدف اجتماعی سوق می دهد. جهت: دانشی که به فرد چگونگی و محل به کمال رساندن انگیزه او را نشان دهد. مکانیسم: وجود یک سازمان که شخص را قادر می سازد انگیزه خود را به عمل تبدیل نماید شایستگی و سازگاری: توانایی و اثر بخشی سازمان در انجام وظایفش ( تبدیل انگیزه به عمل).

فاصله: بر آورد( فرد) از انرژی و هزینه های مصرف شده در دستیابی به انگیزه لازم برای کسب پاداش 2-2-6-13- مراحل انجام یک بازاریابی اجتماعی پنج مرحله در اجراي يك برنامه بازاريابي اجتماعي مد نظر است( میرک زاده و بهرامی، 1390). برنامه ريزي: استراتژي بازاريابي اجتماعي موثر بر مبناي پژوهش هاي محكم بنا مي شود. در مرحله برنامه ريزي هدف پژوهش، آموختن بيشتر در مورد بازار و گروه مخاطب است.

چند روش معمول مورد استفاده در اين مرحله عبارتند از: پيمايش، گروه هاي متمركز و مصاحبه. براي تامين اطلاعات در مورد ميزان درك مشتريان هم استفاده از گروه هاي متمركز، مطالعه سطح دانش نگرش و عملكرد ، اطلاعات بازاريابي و تحليل رسانه اي مي توان استفاده كرد.

استفاده از گروه هاي متمركز در تمامي فرآيند بازاريابي اجتماعي، از برنامه ريزي گرفته تا توليد مواد و پيام هاي اموزش، مي تواند عملي باشد. براي بالابردن شانس دستيابي به مخاطبين از طريق رسانه ها دوراه وجود دارد: الف- تعيين و استفاده از رسانه هاي مناسب كه بيشتر توسط گروه مخاطب مورد استقبال قرار مي گيرند.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.