موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 41 صفحه
شماره فایل : 235 mg


قسمتی از این مقاله:

جان کاتر ارتباطات را به صورت زير تعريف کرده است : يک فرستنده پيام، پيامی را از طريق وسيله يا ابزاری به گيرنده پيام می فرستد که او به آن پاسخ مي‌دهد . در اين شکل ساده می توان الگويي به طريق گيرنده پيام. الگوی مزبور نشان زير ارائه کرد . فرستنده پيام يک ارتباط سه رکن اصلی وجود پيام می‌دهد که در دارد. بديهی است که اگر يکی از آنها حذف شود، ارتباط برقرار نمی‌گردد.

در يک فرآيند ارتباط هفت بخش وجود دارد • فرستنده پيام يا منبع پيام: آغازگر ارتباط است. در يک سازمان، فرستنده پيام کسی است که دارای اطلاعات است و هدف وی اين است که آن را به يک يا چند نفر اطلاع دهد . • به رمز درآوردن پيام : زمانی انجام می شود که فرستنده پيام، اطلاعات را به صورت يك رشته علامت يا نماد درآورد. به رمز درآوردن پيام از آن جهت لازم است که اطلاعات تنها بايد بين يک نفر و نفر ديگر از طريق علامت و نشانه مبادله شود . • پيام : اطلاعاتي است كه فرستنده پيام آن را از نظر فيزيكي به صورت رمز درآورده است.

پيام ممكن است به هر شكل و صورتي باشد و فرد ديگري آن را دريافت و درك كند. • كانال يا مجراي ارتباطي : وسيله‌اي است براي ايجاد ارتباط بين فرستنده و گيرنده پيام (مثل هوا براي انتقال صوت). غالبا نمي توان كانال ارتباطي را از پيام جدا كرد. • دريافت كننده يا گيرنده پيام : شخصي است كه اندام هاي حسي او احساس مي كنند كه پيام را دريافت كرده اند. امكان دارد گيرنده پيام، يك يا چند نفر باشند. • از رمز خارج كردن پيام : فرايندي است كه به وسيله آن گيرنده پيام، پيام را تفسير مي كند. گيرنده بايد ابتدا پيام را دريافت كند سپس آن را تفسير كند.

• بازخورد نمودن نتيجه : مسيري دارد كه در جهت عكس فرايند ارتباط است كه در آن واكنش گيرنده پيام به فرستنده پيام داده مي شود. بازخورد ممكن است مستقيم و يا به صورت غير مستقيم باشد. • .پارازيت : پارازيت را مي توان عاملي تعريف كرد كه پيام را تحريف مي‌كند. وجود پارازيت ممكن است از فرستنده، وسيله ارتباط و يا گيرنده باشد .

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.