موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 77 صفحه
شماره فایل : 230 mg


قسمتی از این مقاله:

تعريف بيمه و بيمه حمل و نقل كالا : بيمه در لغت به معناي اطمينان و ضمانت يا حفظ و نگهداري در برابر خطراتي است كه بيم وقوع آن مي رود، اين كلمه مشتق از كلمه بيم هندي به معناي ضمانت است و در اصطلاح حقوقي عبارتست از توزيع و تحميل خسارات و زيان ناشي از حادثه معين يا غيرمعين اتفاقي يا حتمي براي فرد يا افراد يا اموال و اشياء به عهده شخص يا اشخاص غير متضرر. بيمه عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء دريافت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. در بيمه حمل و نقل، با دريافت مبلغي بعنوان حق بيمه از طرف بيمه گذار، بيمه گر متعهد پرداخت خساراتي خواهد بود كه تحت چارچوب خطرات بيمه شده مي باشد.

3- ماهيت حقوقي عقد قرارداد طبق قانون مدني ايران ((عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد برابري نمايند و مورد قبول آنها باشد.)) در عقد بيمه، رابطه حقوقي كه بين بيمه گذار و بيمه گر به وجود مي آيد منشأ تعهد است، متعهد كه بيمه گر است تعهد مي‏كند كه تحت شرايط معيني درصورت بروز حادثه كه به تعهد بيمه‏گر تحقق مي‏بخشد از بيمه شده رفع زيان كند. اصولاً بجز بيمه‏هاي عمر، بيمه عقدي است لازم، به موجب قانون مدني ايران ((عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ نداشته باشند، مگر در موارد مشخص.))

هرگاه هر يك از طرفين يا هر دو بتوانند عقد را به ميل خود فسخ نمايند آن عقد جايز است، در مواردي عقد ممكن است نسبت به يك طرف عقد لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد. بيمه عمر را مي توان نسبت به بيمه‏گر لازم و نسبت به بيمه گذار جايز دانست. 4- انواع طبقه بندي در بيمه هاي باربري بيمه باربري را مي توان به سه طريق تقسيم بندي كرد : الف) تقسيم بندي براساس طريقه حمل ب) تقسيم بندي بر پايه مبدأ و مقصد از لحاظ جغرافيائي ج ) تقسيم بندي براساس نوع پوشش بيمه اي الف) تقسيم بندي براساس طريقه حمل به سه نوع است، حمل و نقل زميني، حمل و نقل دريايي و حمل و نقل هوائي، البته در بعضي حملها از دو يا سه روش حمل براي ارسال محموله ها استفاده مي نمايند كه به آنها حمل مركب مي گويند.

ب) تقسيم بندي براساس مبدأ و مقصد از لحاظ جغرافيائي 1- بيمه حمل و نقل خارج از كشور يا بيمه هاي وارداتي - صادراتي - ترانزيت 2- بيمه حمل و نقل داخل كشور يا بيمه حمل و نقل داخلي بيمه وارداتي : در اين حالت مبدأ حركت خارج و مقصد داخل ايران مي باشد. بيمه صادراتي : در اين حالت مبدأ داخل ايران و مقصد خارج از ايران مي باشد.

بيمه ترانزيت : مبدأ و مقصد در اين نوع بيمه ها خارج از ايران مي باشد، بطوريكه ايران در مسير حمل قرارگيرد. بيمه حمل و نقل داخلي : مبدأ و مقصد در بيمه هاي داخلي، داخل ايران مي باشد. ج ) تقسيم بندي بر مبناي نوع پوشش بيمه اي 1- بيمه با شرايط تمام خطر 2- بيمه با شرايط B 3- بيمه با شرايط C 4- بيمه با شرايط خسارت كلي 4-1) حمل و نقل داخلي همانطور كه گفته شد مبدأ و مقصد در اين نوع بيمه ها داخل كشور ايران مي باشد.

بيمه نامه هاي باربري را مي توان به چند شكل صادر نمود. الف) بيمه نامه هاي عمومي ب ) بيمه نامه با پوشش باز ج ) بيمه نامه هاي ساده الف )بيمه نامه هاي عمومي يك قرار داد كلي است كه بين بيمه گر و بيمه گذار منعقد مي گردد و در آن شرايط اصلي بيمه و رئوس كلي حقوقي وتعهدات طرفين مانند خطرات تحت پوشش، شيوه حمل معين مي‏شود ودرآن با يك سرمايه بيمه‏اي معين ومشخص موافقت مي گرددكه شامل حمل هاي متعددي مي باشدوبه همين دليل،قرارداد تا زماني كه سرمايه توافق شده از طريق حمل هاي متعدد به پايان رسد داراي اعتبار مي باشد، همانطور كه گفته شد در اين قرارداد با شرايط و مسائل كلي قرارداد توافق مي شود ولي مشخصات محموله، نام وسيله نقليه، تاريخ حمل و ميزان سرمايه حمل در زمان حمل بايد به اطلاع بيمه گر برساند.

با چنين توافقي كليه كالا هائي كه بيمه گذار در آينده اقدام به حمل آنها مي نمايد، تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد، مشروط بر اينكه بيمه گذار كليه اطلاعات مربوط به حمل و نقل هر محموله را در اختيار بيمه گر قرار دهد. چنانچه مواردي در قرارداد موردموافقت قرارنگرفته باشدبايدقبل ازحمل كالا به اطلاع بيمه گر رسيده و موافقت وي اخذ شده باشد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.