موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 41 صفحه
شماره فایل : 216 mg


قسمتی از این مقاله:

استدلالها براساس بررسیهای گذشته، مشاهدات، تمرکزها، اهداف و عملکرد سیستم های مدیریت زنجیره تامین و برنامهریزی منابع سازمان خلاصه شده است. خلاصه اکتشافات بیشتری را براساس یکپارچگی برنامهریزی منابع سازمان و مدیریت زنجیره تامین پشتیبانی میکند.

از دیدگاه جهانی کسب وکار، شرکتها فعالانه دامنه فعالیت خارجیشان را برای یافتن فرصتهای جدید در سراسر جهان گسترش میدهند. در حالی که تغییرات سریع و پویای محیط خارجی، فشارهای زیادی را بر روی عملکردها و تصمیمات شرکت وارد میکند. چگونگی واکنش سریع به تغییرات خارجی و رقابت در محیط جهانی یک پیامد تعیینکننده است.

درون سازمانهای مختلف، نیازمند ساخت سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه است که اجازه تبادل دادهها از یک مرز جغرافیایی به مرز دیگر را میدهد. از این گذشته سازمان ارتباط موثرتری بین دفتر مرکزی و واحدهای محلی را مطالبه میکند حتی در یک منطقه شرکتها خواستار ساختن کارکردهای یکسان از طریق هماهنگی موثرتر دپارتمانهای مختلف با یکدیگر هستند. خلاصه اینکه آنها نیازمند بکارگیری فرآیند کسب و کار ساده و موثر هستند که میتواند به طور معناداری ارتباط و هماهنگی میان قسمتهای عملکردی را افزایش دهد.

برای دستیابی به این اهداف، یکپارچگی عملکردی مورد نیاز است، فرآیند یکپارچهسازی همه کسبوکارهای عملکردی برای کار با یکدیگر است. برای مثال، لجستیک-های سازمان باید با عملکرد توزیع، با مدیریت زنجیره تأمین، تولید، فنآوری اطلاعات یکپارچه شود، قبل از اینکه یکپارچگی عملکرد بتواند برای سایر شرکتها در زنجیره تأمین گسترش یابد. (فرگرمن 2000). از نقطه نظر تکنولوژی، سبک معماری سیستم اطلاعات، از دو لایهای به سه لایهای، خدمات مشتری تغییر کرده است.

سیستمهای موروثی و قدیمی نیازمند تغییرات نوسازی، نیرومندی بیشتر و انعطاف پذیری سیستمها هستند و دادههای قدیمی نیازمند تغییر به اشکال جدید هستند. برای روبهرویی با همه نیازها، شرکتها در جستجوی کسبوکار یکپارچه و راه حلهای تکنولوژی هستند. شرایط در درون مدیریت زنجیره تامین و برنامهریزی منابع سازمان، ماهیت فرآیندهای کسبوکار را با تکنولوژیهای بسیار پیشرفته برای بدست آوردن راه حلهایی برای کل سازمان ترکیب کند.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.