موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 41 صفحه
شماره فایل : 216 mg


قسمتی از این مقاله:

شاید به سختی بتوان زمان دقیقی را که بحث درباره زنجیرهتأمین و مدیریت آن مطرح گردیده است، مشخص نمود، اما دستکم از یک چیز میتوان مطمئن بود که این نگرش ریشه در شیوههایی دارد که در اواخر 1950 و 1960 میلادی اجرا میشد. هر چند که نمونههایی از آن در دوره تولید انبوه خودروها در زمان هنری فورد نیز وجود داشته است.

در اواخر 1950 نخستین طرحهای اجرایی زنجیرهتأمین با توجه به مدیریت کالا و به ویژه تدارکات مربوط به انتقال مواد اولیه و محصولات تمام شده به کارخانه و به بیرون از آن، شروع شد. در سال های پیش از 1960 بسیاری از شرکتها بر اثربخشی و کارایی فعالیتهای تجاری به طور جدا و مستقل تاکید داشتند.

در دهههای 1960 تا 70 سازمان ها به توسعه جزئیات راهبردی بازار همت نمودند که بر برآوردهسازی رضایت مشتری متمرکز بود. آن ها به این درک نائل آمدند که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم هماهنگ پیشنیاز دستیابی به نیازمندیهای بازار و در نتیجه سهم بازار بیشتر است. بنابراین طراحان مجبور شدند که ایده آلهای و نیازمندیهای مورد نظر مشتریان را در طراحی محصولات خود بگنجانند و در حقیقت محصولی با حداکثر سطح کیفی ممکن و کمترین هزینه، توام با ایدهآلهای مورد نظر مشتریان روانه بازار سازند.

کارشناسان با مطالعه روابط بین انبارداری و حملونقل در دهه 1960 و بررسی امکان یکپارچهسازی آنها توانستند موجودی کالا در انبارها را کاهش دهند. حاصل این مطالعات مدیریت توزیع نام گرفت. این جریان با تاسیس نظام ملی مدیریت توزیع فیزیکی آمریکا در سال 1963 که تفکر نوین آن زمان درباره روابط متقابل بین عملکرد بخشهای انبارداری و حمل و نقل بود، تقویت گردید و با استفاده از حملونقل سریعتر، به دفعات بیشتر و به ویژه مطمئنتر، موجبات کاهش حجم انبارها را فراهم آورد.

کوتاه شدن زمان پاسخگویی به سفارشها از طریق جابهجایی سریعتر اجناس انبار و حملونقل سریعتر آنها، طول دوره کاهش پیشبینی را کاهش داد و در نتیجه پیشبینیها نیز واقعیتر گردید.(عالم تبریز ، رحیمی 1388)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.