موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 37 صفحه
شماره فایل : 201 mg


قسمتی از این مقاله:

مدل کارگزار تکنولوژی توسط بروکینگ (1996) مطرح شد، او دانش سازمانی را به چهار طبقه داراییهای انسان محور، داراییهای زیرساختی، داراییهای فکری و داراییهای بازار تقسیم‌بندی می‌کند و ارزش سرمایه فکری سازمان را طی فرایند ارزیابی مشخص می‌کند. هر بخش از مدل به وسیلة پرسشنامه‌های ممیزی مخصوص درباره متغیرهای مرتبط با طبقه دارایی بررسی می‌شود. بخش اول پرسشنامه مشتمل بر 20 سؤال است که بر نیاز به تقویت سرمایة فکری تأکید دارد و در ادامه پرسشنامه 178 سؤال است که مرتبط با چهار طبقه نامبرده از سرمایه فکری می‌باشد.

1. مدل مدیریت استراتژیک شایستگی مطرح شده توسط بوئنو (آشنا، یوسفی و صادقی، 1391). 2. ترازنامة نامرئی ترازنامه نامرئی به عنوان یکی از روشهای پیشتاز در حوزه داراییهای نامشهود، توسط اسویبی در سوئد مطرح گردید. اسویبی در آن زمان نسبت به ناتوانی سیستم های حسابداری سنتی در جهت تدارك اطلاعات مناسب برای ارزش‌گذاری دانش فنی واکنش نشان داد و چهارچوبی را جهت گزارش‌دهی داراییهای نامشهود توسعه داد که ترازنامه نامرئی نام گرفت.

هدف کتابی که تحت همین عنوان به چاپ رسید، نمایش روشی عملی جهت گزارش‌دهی روی نیروی انسانی بود که مهمترین منبع و نخستین مولد درآمد دانش فنی است. 35 شاخص غیر مالی به منظور کامل کردن گزارش مالی با اطلاعات مرتبط به کارکنان از قبیل پایداری، دانش، توانایی، اثربخشی، پتانسیل ایجاد درآمد پیشنهاد گردید.

در ترازنامه نامرئی، تفاوت بین ارزش بازار سهام یک شرکت و ارزش دفتری خالص به وسیلة سه طبقه به هم وابسته از سرمایه‌ها تحت عنوان سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی (ساختاری) و سرمایه مشتری توضیح داده می‌شود. این سه طبقه از سرمایه‌ها که برای اولین بار در کتاب مزبور به چاپ رسید به صورت استانداردی غیررسمی در آینده تبدیل گردید (همتی، كرامتی فرهود وشیپوریان، 1392).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.