موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 73 صفحه
شماره فایل : 197 mg


قسمتی از این مقاله:

اندازه گیری IC صرفا برای تعامل با خارج از سازمان لازم و ضروری نیست. اهمیت این اندازه گیری تنها به دلیل توانایی در نشان دادن جوهره IC یك شركت نبوده بلكه نكته حایز اهمیت در توانایی آنها در نشان دادن مواردی است كه بایستی تغییر نموده و اصلاح بشوند. اندازه گیری صرفا یك نتیجه نیست بلكه یك آغاز است. 2-9-1- اهداف اندازه گیری IC هدفهای اندازه گیری IC در مطالعات صورت گرفته شامل موارد زیر است: 1. شناسایی و نقشه یابی ( نقشه برداری)

دارائیهای نامشهود 2. شناخت الگوها و جریانهای دانش در درون سازمان 3. الویت بندی مباحث دانشی حیاتی و سرنوشت ساز 4. تسریع و شتاب دادن به الگوهای یادگیری درون سازمانی 5. شناسایی بهترین اقدامات (BP) و اشاعه آن در سرتاسر سازمان 6. تحت نظات داشتن مستمر ارزش دارائیها و پیدا كردن راههایی برای افزایش ارزش آنها 7. درك شبكه های اجتماعی سازمان و شناسایی عاملان تغییر 8. افزایش نوآوری 9. درك بیشتری از این موضوع كه چگونه دانش، یكسری روابط متقابل را بوجود می آورد.

10. افزایش همكاریها و گسترش فرهنگ تسهیم دانش در نتیجه افزایش آگاهی از منافع و مزایای مدیریت دانش 11. افزایش خود ادراكی كاركنان از سازمان و افزایش انگیزش آنها 12. ایجاد و خلق فرهنگ عملكرد گرا ( کنان و دیگران، 2002).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.