موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 77 صفحه
شماره فایل : 175 mg


قسمتی از این مقاله:

یکی از مهمترین روشها برای مطلع شدن از ادراک و پذیرش کاربران نسبت به پیامهای تبلیغاتی، مطالعه نگرش کاربران می باشد (واندن برگ و کاتز ، 1999). نگرش، يكي از مهمترين مفاهيم در سيستمهاي اطلاعاتي و تحقيقات بازاريابي است (پتت ، 2011).

نگرش نسبت به تبلیغات، به طور کلی به مفهوم یک مهارت آموخته شده برای پاسخگویی مداوم به صورت مطلوب یا نامطلوب نسبت به تبلیغات میباشد. نگرش به تبلیغات ممکن است که چگونگی درک تبلیغی خاص را دستخوش تغییر نماید (کاستاندا و همکاران ، 2009). مکنزی و همکاران (1989) بر این باورند که تاثیر مستقیم نگرش نسبت به تبلیغات بر نگرش نسبت به نوع تبلیغ صورت گرفته، بسیار محتمل است چون عکس العمل احساسی مصرفکننده نسبت به تبلیغات بر نگرش مصرفکننده نسبت به تبلیغی خاص، تاثیرگذار است.

بسیاری از محققان در طول دوران مطالعه تبلیغات، از نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی به عنوان مبنایی برای سنجش عکس العمل کاربران به تبلیغات تجاری استفاده نموده و مینمایند (چن و ولز ، 1999؛ مهتا، 2000؛ هادیجا و همکاران ، 2012).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.